Quy Trình Phát Triển Phần Mềm

Tại ModunSoft, chúng tôi lấy tiêu chí chất lượng cao và có thể dự đoán được làm nền tảng để triển khai dịch vụ phần mềm. Để cung cấp dự án phát triển phần mềm chất lượng và kịp thời, chúng tôi áp dụng các quy trình phát triển phần mềm tối ưu nhất cho từng giai đoạn trong vòng đời của dự án.

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CỦA MODUNSOFT
(DEVELOPMENT PROCESS) 

 

software-development-1

1. Khởi tạo

- Phân tích, báo giá
- Thảo luận, thỏa thuận với khách hàng về dự án, xác nhận đơn hàng

2. Xác định

- Phạm vi dự án, thời gian tiến hành - bàn giao
- Kế hoạch cụ thể, lịch trình chi tiết từng giai đoạn, các yêu cầu của dự án

3. Thực hiện

- Thiết kế, lập trình, kiểm thử, chỉnh sửa, báo cáo tiến độ
- Hoàn tất dự án, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đặt ra

4. Hoàn tất

- Đánh giá kết quả đạt được của dự án, thu thập các thông tin để cải tiến sản phẩm

5. Nghiệm thu và bàn giao

- Phân phối hoặc triển khai sản phẩm cuối cùng
- Training kiến thức về sản phẩm cho khách hàng

6. Bảo trì

- Hỗ trợ kỹ thuật và vá, sửa lỗi sản phẩm theo hợp đồng